Učiteľské platy: Z rozprávky do rozprávky

(Stiahnite si brožúru v PDF: máme farebnú, na obojstrannú tlač farebnú skladaciu a čiernobielu skladaciu)

Novinka!
Pozrite si tento text ako videoprezentáciu:

Obsah

Milé kolegyne, milí kolegovia!

1 Práca vo vzdelávaní je trvale nedocenená

2 Mzdy učiteľov nezodpovedajú ich kvalifikácii

3 Rozdiely sú zvlášť výrazné v prípade mladých učiteľov

4 Programové vyhlásenie neplní sľuby

5 Mladí učitelia stále na chvoste…

6 …a skúsení učitelia len o málo lepšie

7 Chceme len, aby sa plnili sľuby

8 Aké sú Petrove vyhliadky?

Čo s tým?

Milé kolegyne, milí kolegovia!

Cieľom materiálu, ktorý sa vám dostal do rúk, je objasniť, ako vidíme súčasnú situáciu učiteľov a učiteliek na Slovensku: kde sme, ako sme sa sem dostali, kam nás ťahá súčasná vláda, a kam chceme sami kráčať.

Na niekoľkých stranách analyzujeme doterajší vývoj priemerných miezd v školstve a ponúkame odhady ďalšieho smerovania na základe opatrení, avizovaných v programovom vyhlásení vlády.

Ironický podtitul „Z rozprávky do rozprávky“ sme zvolili preto, lebo ak aj slovenské školstvo neprešľapuje na mieste, tak sa krúti v kruhu: od jedného sľubu k druhému. Od učiteľov sa očakáva nekonečná trpezlivosť, ba spokojnosť s nedôstojným postavením a s krajne nedostatočnými „riešeniami“ kritickej situácie.

Sme presvedčení, že bez vlastného pričinenia nedosiahneme zásadné zmeny. Trojtýždňový štrajk v regionálnom školstve ukázal, že doterajší „sociálny partner“, teda Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy (OZ PŠaV), nedokáže zaručiť sociálny zmier v našom rezorte. Využime túto skúsenosť v budúcnosti.

Trvajme na tom, že sociálny zmier sa nedá vymeniť za ďalšie sľuby, ale len za reálne plnenie našich požiadaviek, resp. starších sľubov, ktoré sú na stole už niekoľko rokov. Pripravujme sa na to, že už čoskoro môže byť potrebný ďalší, väčší, intenzívnejší štrajk. Niekoľko tipov nájdete na záverečných stranách tohto textu, ale aj v manuáli V štrajkovej pohotovosti.

Všetky údaje o platoch, ktoré ďalej uvádzame, sa týkajú hrubých nominálnych miezd. Všade vychádzame z dát, ktoré publikuje Štatistický úrad SR v databáze SLOVSTAT, resp. z časových radov Ústavu informácií a prognóz školstva a zo stupníc tarifných platov, ktoré na svojej webovej stránke zverejňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. Ďalšie podrobnosti o použitých údajoch vysvetľujeme v poznámkach k jednotlivým grafom.

Tento materiál môžete voľne šíriť. Budeme vďační za vaše postrehy a pripomienky k nemu.

Iniciatíva slovenských učiteľov
Iniciatíva vysokoškolských učiteľov
máj 2016

1 Práca vo vzdelávaní je trvale nedocenená

Obr. 1: Porovnanie priemernej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve, vo verejnom sektore a vo vzdelávaní.

Čo to znamená?

Vysvetlivky k údajom

Na zamyslenie

Učiteľské fórum Slovenska už v roku 1996 skonštatovalo, že „si zaslúžime iné postavenie v tejto spoločnosti, ako je nám v súčasnosti priznávané“. Čo to – po dvadsiatich rokoch – vypovedá o tom, ako si táto spoločnosť váži prácu vo vzdelávaní?

Ide len o peniaze?

Samozrejme, okrem nízkych platov trápia slovenské školstvo ďalšie ťažkosti: nedostatok asistentov učiteľov, chýbajúce didaktické vybavenie, absencia predpokladov na úspešnú integráciu žiakov so špeciálnymi potrebami, akútny nedostatok zariadení predškolskej výchovy, byrokratická záťaž… Často ide o problémy, ktorých riešenie by si vyžadovalo ucelenú koncepciu: víziu pre slovenský vzdelávací systém na najbližšie desaťročia.

Netajíme sa tým, že nemáme univerzálne riešenia. Sme učitelia, nie odborníci na školskú politiku. Myslíme si však, že treba promptne začať riešiť najurgentnejšie nedostatky. Ak chceme, aby sa o desať, pätnásť rokov vôbec dalo hovoriť o funkčnom systéme vzdelávania na Slovensku, musíme sa už dnes zaoberať platmi. Zároveň je nevyhnutné, aby sa vyrovnali rozdiely vo vybavenosti škôl. Inak slovenské školstvo nedokáže zabezpečiť napĺňanie ústavného práva na rovný prístup k bezplatnému základnému a stredoškolskému vzdelaniu. Zďaleka nejde len o peniaze, ale rozhodne sú na prvom mieste.

2 Mzdy učiteľov nezodpovedajú ich kvalifikácii

Obr. 2: Porovnanie priemernej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve, v regionálnom školstve a u vysokoškolsky vzdelaných.

Čo to znamená?

Vysvetlivky k údajom

Na zamyslenie

Čo môže absolventa vysokej školy lákať do školstva? Ako ste sa rozhodovali vy?

O jednom starom sľube

Koncom roka 2012 zasiahol slovenské školstvo ostrý štrajk, ktorý vyhlásil Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy (OZ PŠaV). Odbory žiadali, aby platy učiteľov vzrástli o 10 %. Počas troch dní zostali mnohé školy zatvorené. Keď sa štrajk skončil, učitelia z niekoľkých škôl sa rozhodli pokračovať v štafetovom štrajku. Aj ten sa po niekoľkých dňoch skončil. Bezprostredne po týchto štrajkoch, v januári 2013, vtedajší minister školstva Čaplovič vyhlásil, že do roku 2016 dosiahne priemerná mzda učiteľa úroveň 1,2-násobku priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Neskôr, v júni 2013, tento sľub znova potvrdil. Ako vidno na uvedenom grafe, sľub nebol ani zďaleka splnený: od 1,08-násobku k 1,2-násobku zostáva kus cesty.
Čaplovič: Učitelia by mali do roku 2016 zarábať 1,2-násobok priemernej mzdy

V jednej z predvolebných diskusií sa vo februári 2016 k sľubu vrátil aj Robert Fico, ktorý povedal: „Ak si zoberieme, že máme k dispozícii zdroje na ďalšie, dvadsaťpäťpercentné zvýšenie platov, tento cieľ v roku 2016 môže byť splnený.“ Ak sa pýtate, ako sa k sľubu postavilo programové vyhlásenie novej vlády, preskočte na bod 4. Ak chcete vedieť, ako by sa dalo zabezpečiť splnenie tohto sľubu k pôvodnému termínu, v roku 2016, nalistujte si bod 7.

3 Rozdiely sú zvlášť výrazné v prípade mladých učiteľov

Obr. 3: Porovnanie priemernej nominálnej mzdy u vysokoškolsky vzdelaných, v celom národnom hospodárstve a u 30- až 34-ročných, s príjmom mladého bratislavského učiteľa.

Čo to znamená?

Vysvetlivky k údajom

Na zamyslenie

Ak učiteľstvo nie je atraktívnym povolaním pre dnešných mladých ľudí, kto bude učiť o desať, pätnásť rokov?

4 Programové vyhlásenie neplní sľuby

Obr. 4: Porovnanie predpokladaného vývoja priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaných, v celom hospodárstve a v regionálnom školstve podľa programového vyhlásenia vlády.

Čo to znamená?

Vysvetlivky k údajom

Na zamyslenie

Spolieha sa štát na to, že učitelia nemajú dosť odvahy, aby trvali na plnení sľubov?

5 Mladí učitelia stále na chvoste…

Obr. 5: Porovnanie predpokladaného vývoja priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaných, v celom hospodárstve, u 30- až 34-ročných, a na pozícii, ktorú má dnes učiteľ Peter.

Čo to znamená?

Vysvetlivky k údajom

Na zamyslenie

Ide naozaj o spôsob, ako vytvoriť „predpoklady na zvýšenie atraktívnosti povolania učiteľa prostredníctvom jeho finančného ocenenia“ (programové vyhlásenie vlády)?

6 …a skúsení učitelia len o málo lepšie

Obr. 6: Porovnanie predpokladaného vývoja priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaných, priemeru v celom hospodárstve, v regionálnom školstve, a na pozícii asi 40-ročného učiteľa v 11. platovej triede s pätnástimi rokmi praxe.

Čo to znamená?

Vysvetlivky k údajom

Na zamyslenie

Koľko poznáte odvetví, v ktorých vysokoškolsky vzdelaní ľudia s pätnástimi rokmi praxe zarábajú menej ako priemernú mzdu (2015), alebo len o trochu viac (2020)?

7 Chceme len, aby sa plnili sľuby

Obr. 7: Porovnanie rastu priemernej mzdy pedagogických zamestnancov v regionálnom školstve podľa programového vyhlásenia vlády s rastom podľa požiadaviek Iniciatívy slovenských učiteľov.

Čo to znamená?

Vysvetlivky k údajom

Na zamyslenie

Ako je možné, že politici označujú požiadavky ISU za nerealistické, ak by ich dôsledkom bolo len splnenie sľubov politikov? Priznávajú sa predstavitelia štátu k tomu, že dávajú nesplniteľné sľuby?

8 Aké sú Petrove vyhliadky?

Nie, nemáme na mysli pána ministra Petra Plavčana, ale mladého bratislavského učiteľa, s ktorým sme sa už stretli v bodoch 35. Pozrime sa, ako by sa jeho kariéra v najbližších rokoch vyvíjala, ak by sa splnili požiadavky ISU.

Obr. 8: Porovnanie vývoja platu mladého bratislavského učiteľa v nasledujúcich rokoch podľa programového vyhlásenia vlády a podľa požiadaviek ISU.

Čo to znamená?

Vysvetlivky k údajom

Rozdiel v Petrovej výplate (PVV verzus ISU)
od 1. 9. 2016 do 1. 1. 2020
za sept. – dec. 2016: -363  €
za 2017: -2168
za 2018: -1525
za 2019: -802
spolu: -4860
mínus dane a odvody (30 %): -3400
mesačne v priemere: -85

Summa summarum

O koľko peňazí Peter príde v prípade, že sa bude plniť programové vyhlásenie vlády, oproti prípadu, že by sa k 1. 9. 2016 a následne k 1. 1. 2017 splnila prvá požiadavka ISU?

Na zamyslenie

Peter v súčasnosti býva v prenajatom jednoizbovom byte, ktorý stojí 490 € mesačne (s energiami). O nájom sa delí s priateľkou. Akú časť sumy, ktorú platí Peter, predstavuje 85 €? Je to veľa, alebo málo?

Čo s tým?

Ponúkame sociálny zmier.

Zn.: Len výmenou za splnenie požiadaviek.

Vládu SR a Národnú radu SR opätovne vyzývame, aby neodkladne:

  1. legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o 140 eur od 1. septembra 2016o 90 eur od 1. januára 2017,
  2. navýšila rozpočty MŠVVaŠ SR a MV SR na rok 2017 celkovo o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami a zabezpečila tak rodičom a ich deťom rovnaké podmienky v prístupe k vzdelaniu,
  3. prijala novelu zákona č. 317/2009, ktorou by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov, obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity, a súčasne zaviazala ministra školstva, vedy, výskumu a športu vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a menovaný zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu a najlepšej praxe v zahraničí.

Dajme si o sebe vedieť!

Pracujete v školstve a máte chuť niečo urobiť so svojou životnou úrovňou, so svojím postavením v spoločnosti? Ozvite sa nám. Radi prídeme na stretnutie, ktoré zorganizujete so svojimi kolegami – na pracovisku či inde.

Čaká nás horúca jeseň

Prípravy predsedníctva SR v Rade EÚ sa dostávajú do finále Plavčan bránil vyhlásenie vlády, učitelia avizujú horúcu jeseň